2013. március 25., hétfő

Vegyifegyvereket alkalmaznak a hódítók?

Az USA és a NATO megszállása, azaz 2003 óta feltűnően megnövekedtek a születési rendellenességek Irakban. Tudósok szerint ez egyértelmű bizonyíték arra, hogy a megszállók biológiai fegyvereket, illetve uránt és fehér foszfort is használtak/használnak. Melyek természetesen nem válogatnak civilek és katonák között. Az 1925-ben elfogadott Genfi egyezmény többek között ezért is tiltja az ilyen jellegű fegyverek alkalmazását.


Dr. Samira Alani, Fallujah város orvosa szerint, körzetében nagyon súlyos születési rendellenességek tapasztalhatóak az utóbbi években. Az újszülöttek gyakran immunrendszeri- és/vagy szívbetegséggel jönnek a világra. Ugyanakkor az idegrendszeri- és a csontozati rendellenességek száma is megnőtt. Több gyermek is két fejjel született például. A belsőszervek gyakran nem fejlődnek ki rendesen, nem funkcionálnak megfelelően. De az is többször előfordult már, hogy a belsőszervek testen kívül fejődtek ki. Sajnálatos módon a "küklopsz" szó is új értelmet kapott, mivel rengeteg gyermek születik egy szemmel a térségben.
A szemmel látható, egyértelmű bizonyítékok ellenére vajon az Amnesty International-tól elkezdve, a Máltai Szeretetszolgálaton át, egészen az ENSZ emberjogi biztosáig, miért nem tett még senki sem feljelentést ez ügyben, (jó persze, melyik bíróság hozna elmarasztaló ítéletet..?) vagy legalább miért nem igyekszenek tájékoztatni ezen szervezetek a közvéleményt? Hogy a helyszínről "tudósító" médiát már ne is említsük.
Manapság egyre többen, örömmel konstatálják, hogy Kína, illetve Oroszország hivatalosan is egyre szorosabbra fűzi kapcsolatát, így formálva meg a nyugati hódítók ellenpólusát. Szegény naivak nem sejtik, hogy ezen formálódó világháború, az előzőekhez hasonlóan szintén a háttérhatalom által manipulált, irányított erők között fog zajlani. Ha nem is bizonyíték értékű, de erre enged következtetni, az Oroszország zászlajában díszelgő kétfejű bizánczi sas, illetve a főként Oroszország és Kazahsztán által épülő Eurázsiai Unió is. Kazahsztán fővárosa, Astana pedig egyértelmű építészeti bizonyítékokkal szolgál a "háttérhatalmi befolyásra".
De érdemes feleleveníti a II. világháború végeztével, kvázi annak szintéziseként, konkrétan a Breton Woods-i egyezmény következtében létrejövő globális intézményrendszert is. Melyről ma már egyértelműen kiderült, hogy kiváló alapként szolgált/szolgál a követkő lépésben, talán épp egy harmadik világháború után létrehozandó világkormány kiépítéséhez. A napi események és Albert Pike Mazzininek írt levele szintén ezt a gyanút erősítik. Az Albert Pike által említett pólusok egyre tisztábban látszanak, az ellentét és vele együtt a "feszültség", a folyamatos kontroll alatt tartott felek között egyre inkább fokozódik.
Sok jóra tehát nem számíthatunk! Aki pedig képes akár nyugati, akár a keleti "erők" mellett letenni a voksát, az feltehetőleg nincs tisztában azzal, hogy ezen esetleges háborúban sem az egymásnak feszülő (látszólagos) ellentéteken van, illetve lesz a hangsúly, hanem csatározás végén létrejövő, (előre eltervezett) szintézisen.
Az pedig egy olyan futurisztikus világkormány megalapítása, mely leginkább a transzhumanizmus és az eugenika elvein alapszik, és amit legjobban talán (a beavatott) Aldous Huxley "Szép új világ" című művéből, vagy George Orwell "1984" című írásából ismerhetünk meg. Igen, ez ugyanaz a "szép új világ", amit ma Newage mozgalmak, mint például a Zeitgeist, a Venus Projekt  vagy a Kulturális Kreatívok igyekszenek megszerettetni velünk. A korábbiakból okulva viszont abban biztosak lehetünk, hogy ebből hosszútávon nekünk, a népnek semmi haszna nem fog származni! Talán altató jelleggel, a múlt század '50-es, '60-as éveihez hasonlóan, jut majd néhány boldog békés év, de hosszútávon pont annyira lesz ez is élhető, mint a hatalmosok korábban (saját maguk által generált problémákra) kínált megoldásai, mint például a kapitalizmus, nacionalizmus és kommunizmus. Viszont egy globális szinten centralizált hatalom ellen, mely kvázi rendőrállamként működik, nagyon nehéz lesz majd érdemben felvenni a harcot. Ildomos lenne tehát, míg a lehetőség adott, megtenni a megfelelő lépéseket. Az esetleges háborútól pedig naiv gondolat jót remélni, függetlenül attól, hogy kivel nyeretik majd meg, abból "mi" csak vesztesként jöhetünk ki!

2013. március 20., szerda

AZ EGYSÉGFRONT EGYESÜLET NYILATKOZATA


Tisztelt Olvasó!

Az ellenzéki tárgyalásokon kiderült, hogy nem csak a kormánypártok, hanem a TELJES POLITIKAI ELIT elárulta a népet, elárulta a hazát!

Az ellenzéki pártok nem véletlenül tűrték el szó nélkül a Fidesz alkotmányellenes alkotmányozását! Nem véletlenül tekintik érvényesnek a diktatúrát létrehozó Alaptörvényt. Az ellenzéki tárgyalások bebizonyították, hogy az ellenzéki pártok pont ugyanúgy gondolkodnak a hatalomról, mint a kormánypártok. Egyetértenek abban, hogy a hatalom nem a népé, hanem a képviselőké. Egyetértenek a Fidesszel abban, hogy a Fidesz jogosan fosztotta meg a népet a hatalomtól. A képviselők, a politikai elit szövetséget kötött a nép fölötti diktatúra közös fenntartására. Ez a nép elárulása.

Az ellenzéki pártok nem az alkotmányellenes helyzet megszüntetésére építik a stratégiájukat, nem erre készülnek a választással se. Így a nép elveszti annak lehetőségét, hogy demokratikusan szüntesse meg a Fidesz Alaptörvényével létrehozott diktatúrát. A diktatúra többé nem Fidesz diktatúra, amit a nép az ellenzéket támogatva demokratikusan meg tud szüntetni, hanem a politikai elit nép feletti diktatúrája, amit a nép csak forradalommal tud megszüntetni. Ez volt a felelőssége az ellenzéknek, és ez a következménye az árulásuknak. Azzal, hogy nem mondták ki az Alaptörvény alkotmány ellenességét, és nem az alkotmányos rendet akarják helyreállítani, a Fidesz diktatúrájából a politikai elit diktatúráját hozták létre. 

Ebben a helyzetben, mi a szabadságszerető magyar nép tagjai csak egyet tehetünk. A magyar nép 800 éves alkotmányos ellenállási joga, a politikai elit diktatúrájának alaptörvénye C) cikk (2) bekezdése és különösen az Alkotmányunk I.fejezet (3) bekezdése alapján a magyarországi magyar népre kiterjedő alkotmányos és törvényes ellenállást hirdetünk, a hatalmat alkotmányellenesen bitorló politikai elit ellen. Csatlakozásra szólítjuk fel a nép egyszerű polgárain túl a magyar értelmiséget, az állami közszolgálat, a gazdasági, jogi, tudományos és kulturális élet elitjéből azokat, akik tudásukkal, munkájukkal a magyar népet és nem a nép fölött diktatúrát gyakorló politikai elitet akarják szolgálni.

Célunk a politikai elit diktatúrájának megszüntetése, a népszuverenitás elvének visszaállítása és egy Nép Alkotmányában való érvényre juttatása.

Kijelentjük, hogy a Magyarország Alaptörvénye nevű törvény nem a magyar nép alkotmánya, és a készítésekor hatályban levő magyar jog szerint közjogilag érvénytelen jog. Ugyanúgy a diktatúra által terület, lakosság és legfőbb államhatalmi szerv (azaz az állami lét minden feltételének hiányával) létrehozott Magyarország nevű fantomállam nem a magyar nép állama, és csak úgy és annyiban ismerjük el és tartjuk be a jogait, mint ahogy egy megszálló állam jogát betartja a helyi lakosság. 

A fentiekre tekintettel felhívjuk a Magyarország nevű állam vezetőit, képviselőit, hogy a diktatúra békés lebontása, a hatalom zökkenőmentes átadásának, az ország működőképességének folyamatos biztosítása érdekében nemzetközi szerződést ne kössenek, hatalmukat biztosító vagy azt megerősítő törvényt ne hozzanak, és működjenek együtt a magyar nép polgári ellenállását vezető képviselőinkkel.  Felhívjuk a nemzetközi szervezetek, az EU vezetőinek, tagállamai vezetőinek valamint a környező országok vezetőinek és polgárainak figyelmét, hogy ellenállásunk csak a hazájukat és népüket eláruló magyar politikai elit diktatúrájának felszámolására irányul, és kérjük őket, támogassák a magyar nép demokratikus törekvését.  A magyar nép népszuverenitásra épülő új államát nem csak a magyar nemzethez tartozó polgáraival, hanem az államalkotó joggal Magyarország területén élő valamennyi, bármely nemzetiséghez tartozó polgárral együtt kívánjuk létrehozni, a határon túl élő magyar nemzetiségűekkel, a szomszéd népekkel és államokkal egyetértésben és velük együttműködve.

Felszólítjuk a Magyarország nevű fantomállam senki által meg nem választott, önmagát kinevező miniszterelnökét – Orbán Viktort – hogy azonnali hatállyal mondjon le, és felkérjük a helyére lépő Navracsics Tibor ügyvezető miniszterelnököt, hogy a fentiek szellemében járjon el, és azonnal kezdje meg a tárgyalások előkészítését. 


Máté Tamás / Egységfront Egyesület - elnök

Nyári Edina / Egységfront Egyesület – alelnök Geri Tibor / Egységfront Egyesület - alelnök

2013.március.15, Budapest , az 1848-s Forradalom és szabadságharc évfordulóján


A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya
I . RÉSZ  1. cikk

1. Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.


Magyarország (Ideiglenes) Alkotmánya 1989

A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében az Országgyűlés - hazánk új Alkotmányának elfogadásáig - Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg:Általános rendelkezések


2.§ (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.


3.§ (2) A pártok közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában.


A hazát és a népet passzívan vagy aktívan eláruló pártok és egyéb politikai szervezetek vélhetőleg nem teljes listája:


FIDESZ-Magyar polgári Szövetség, Keresztény Demokrata Nép Párt (KDNP), Jobbik Magyarországért Mozgalom, Magyar Szocialista Párt (MSZP), Demokratikus Koalíció (DK), Lehet Más a Politika (LMP), Szövetségben, Együtt Magyarországért Párt (SZEM),  Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP), Szabad Emberek Magyarországért – Liberális Párt (SZEMA), EGYÜTT 2014 (Haza és Haladás Egyesület, Szolidaritás Mozgalom, Milla), Szabadelvű Polgári Egyesület (SZPE)

2013. március 15., péntek

Szertan - Ősi magyar szimbólumok

Bizonyítván, hogy a háttérhatalmi, dualista, sátánista -és még lehetne fokozni- tézis és antitézis irányított harcára épülő okkult szimbólumrendszernek van alternatívája, szeretném figyelmetekbe ajánlani a Színia, ősi magyar szimbólumokkal foglalkozó, Szertan című videóját!

"Magyarnak születtél és ez akár hiszed, akár nem felér egy lottóötössel. A magyarságod esélyt ad arra, hogy megértsd a Világegyetem működését, hogy megtaláld és használd a bölcsek kövét. Csupán mert magyar vagy és magyarul beszélsz, bizonyos szinten beavatottnak születtél. Az esély azonban mit sem ér, ha nem élsz vele. Nem elég, ha magyarul beszélsz, meg kell tanulnod, mit jelent valójában az a tudás, amelyet anyanyelveddel automatikusan megkaptál. Ha megérted, megérted, miért élsz. Megérted az emberi élet célját, a Világegyetem felépítését és szerkezetét. Megérted az összes vallás közös alapját és senki nem tud félrevezetni többé azzal, hogy jó pénzért beavat téged a nagy titokba. A magyarságod másrészről kötelez és felelősséget jelent a Föld többi népeivel szemben. Példát kell mutatnod emberségből, hogy hitelesen képviseld a tudást, amelyet a Teremtőtől kaptál. Ebben a filmben olyan tudást ismerhetsz meg, amely kizárólag magyar nyelven érthető, más népek számára csak hosszas magyarázattal és körbeírással érzékeltethető."

forrás:
http://szinia.hu/

2013. március 14., csütörtök

Ferenc pápa igazi jezsuita, de kicsodák a jezsuiták?

Kicsodák a jezsuiták?
Cserháti Mátyás írása nyomán

A római katolikus egyháznak a jezsuita rendjét sok szóbeszéd övezi. Egyesek az oktatásban való szerepükről ismerik, mivel sok egyetemet alapítottak. Mások viszont térítői missziós lelkületükről ismerik, mások pedig a politikai intrikákban való szerepükről ismerik ennek a rendnek a tagjait. Mivel fontos vezető, sőt meghatározó szerepet játszanak a jezsuiták a római katolikus egyházban, ezért célszerű, hogy kapjunk képet erről az igen aktív társaságról.

A rendet Loyola-i Ignác alapította 1534-ben. A rend létrehozásában nagy szerepet játszottak lelki élményei, amelyeket Loyola kastélyában élt át, annak utána, hogy súlyosan megsebesült Pampeluna város védelmében. Ignác korábban erkölcstelen életet élt, mint udvaronc, verekedő katona volt a hadseregben. A megsebesülése fizikai csapást jelentett számára, amikor érzéstelenítő nélkül végeztek műtétet rajta. Gyógyulása közben sokat olvasott Krisztus és a szentek életéről, ezeknek a könyveknek a hatására furcsa módon eksztatikus élményei voltak, amikor megjelentek neki Jézus, a Szentlélek, illetve Mária. Ezeknek a vízióknak a hatására döntötte el, hogy létrehozza a jezsuita rendet, aminek a célja a világ megnyerése (nem Krisztusnak), hanem a római pápának. Vessük össze Loyola-i Ignác Isten élményét Luther megtérésével. Luther a Bibliát olvasta, és állandóan azon töprengett, hogy mit jelent az, amikor Isten igazságosságáról beszél. Luther az értelmével fogta fel Isten üzenetét, szemben Ignác látomásaival.

A jezsuita képzés 14 évig tart, és azzal együtt jár, hogy a jelölt teljesen átadja magát a felettes nevelő papjainak, hogy „formálni lehessen, mint a viasz”. Ez az akaratnak a teljes feladásával jár, és a képzés során a nevelők még olyan pszichológiai eszközöket is alkalmaznak a jelöltek, amikor a lélegzetüket is szabályozni tudják. A jezsuita papoktól teljesen vak engedelmességet követelnek a pápa iránt (illetve a generálisuk iránt, aki az egész rendet vezeti), és készek elfogadni azt, hogy elhiggyék a feketéről, hogy az fehér, és fordítva, annak ellenére, hogy mit érzékelnek.

A jezsuita rend tanítása ezt így fejti ki latinul:
...siquid quod oculis nostris apparet album, nigrum illaesse definierit debemus itidem quod
nigrum sit pronuntiare
”. 

A jezsuitákat arra szólítják fel, hogy blaszfémikus módon úgy tekintsenek a generálisukra, mintha maga Krisztus lenne. A jezsuita rendnek kettős jellege van: kívülről számító, kalkuláló, és intellektuális, belül azonban egyfajta középkori miszticizmus uralkodik. A jezsuita képzés során a jelölteknek is lehetnek látomásaik a mennyről, a pokolról, ami egyre jobban megfogja az elméjéket, és ami lökést ad arra, hogy egyre jobban elszánják magukat, mivel menteni akarják a lelkeket a pokol tüzétől.

A jezsuita rend erősen missziós, térítő lelkületű rend, ami teljes mértékben alárendeli magát a pápának. Így érthető, hogy az évszázadok során miért voltak annyira közkedveltek a pápáknak, mivel a jezsuitákkal egyfajta térítő hadsereg állt a rendelkezésükre, hogy ezzel akaratukat végrehajtsák. A 16. századtól kezdve a  jezsuita rend annyira összeszövődik a pápasággal, hogy tulajdonképpen a fekete és a fehér pápáról lehetett beszélni. A jezsuita rend  a katolikus tanítás teljes átélését testesíti meg, és az egyház elszánt védelmezője. Ezért a pápák a jezsuitákat számtalan előnyhöz juttatták: gyóntathatnak, misét mondhatnak, bűnöket oldhatnak fel, esküket érvényteleníthetnek, mind a felettes püspökük beavatkozása nélkül.

XIII. Gergely pápa megengedi nekik a kereskedésben való részvételt is, amit rendesen ki is használtak, akár azzal, hogy ezzel azokat a népeket szolgasorba döntsék, ahol elterjesztették a vallásukat. A cukornád kereskedelmet uralták például, és észak Afrikában nekik voltak a legnagyobb földjeik. Palafox püspök szerint a 17. században egész Dél Amerika gazdagsága az övék volt. Az amerikai Federal Reserve Bank szintén lehet, hogy a kezükben van. A Federal Reserve Bank ugyanis nem amerikai tulajdon, hanem a Rothchild bankárcsalád tulajdona, akik viszont egyes források szerint a pápai kincstárat is kezelik. Kérdés az, hogy a pápaság miért bízna meg egy zsidóban a pénzének kezelésében? A Federal Reserve Bank pedig hihetetlen pénzeket hoz be a római katolikus egyház számára amerikai adófizetők zsebéből. Úgy megy, hogy a Federal Reserve Bank kölcsönt ad például cégeknek, ha pénzre van szükségük. A Federal Reserve Bank utána annyi pénzt nyomtat ki a Department of Printing and Engraving-nél, amennyire szükség van, és azt kölcsönadja. A cégeknek viszont ezt a kölcsönt kamattal együtt vissza kell fizetniük majd a Federal Reserve Bank-nak. A Federal Reserve Banknak tulajdonképpen csak a pénz nyomtatásának díját kell kifizetnie. Jackson és Kennedy elnök ellenlépéseket tettek a Federal Reserve Bank ezen igazságtalan profitja ellen... Nem tetszett nekik... 

A generálisuk a tagokat feloldozhatja olyan szörnyű bűnök alól, mint a gyilkosság, eretnekség, vagy az apostoli iratok meghamisítása. Ez kellett is nekik, mivel számos jezsuita résztvett uralkodók vagy országok vezetőinek gyilkolásában, vagy annak megkísérlésében, ha nem a pápaság érdekeit szolgálták ki, mint például a francia III. És IV. Henrik király, az angol II. Erzsébet kiráynő, I. Jakab angol király, az orosz Romanov cárt, és feltehetően merényletet követhettek el Jackson, Harrison, Taylor, illetve Lincoln amerikai elnökök ellen. A jezsuiták hamis esküt is felvehettek, hogy ezzel kémkedjenek (az írás végén közölve van a jezsuiták titkos esküje, amelyet a magasabb rangú jezsuiták vesznek fel). Ismeretes egy bizonyos lutheránus lelkész története Skandináviában, akiről később kiderítették, hogy jezsuita szerzetes volt. A jezsuita Benzi atya szerint „csak kisebb vétek egy apáca melleit fogdosni” – ennek hatására a jezuitákat „emlőteológusoknak” becézték. Jezsuita elv az volt, például, hogy egy papnak vagy szerzetesnek meg van engedve, hogy megöljön valakit, ha az megsérti őt, vagy a rendet, például olyanokat, akik kiléptek a rendből. Így a jezsuita L’Amy atya szerint egy olyan asszonyt is, akit egy jezsuita megerőszakolt, nehogy befeketítse a hírnevét. Számos jezsuita beteges módon részt vesz különböző országok politikájában, és akár pártok vezetői is lehetnek, annak ellenére, hogy a római katolikus egyház hivatalosan kijelenti, hogy nem vesz részt a politikában. Mind annak érdekében, hogy egy országot minél nagyobb mértékben befolyásolni lehessen, hogy a katolicizmust elterjesszék benne. A jezsuitáknak a saját érdekük állt az első helyen, hogy megtartsák a hatalmukat. Képesek voltak legalább két pápát (XIII. És XIV. Kelement) is megmérgezni, nehogy őket feloszlassa. Miután már több országból kizárták őket, a jezsuiták mindenféle eszközt gátlástalanul használtak arra, hogy magukhoz ragadják a hatalmat, illetve az emberi lelkeket, és hogy a vallásukat terjesszék, elvileg „Istennek a minél nagyobb dicsőségéért”. Ezzel azt remélték, hogy a világot megnyerik, miközben lelkükben kárt vallanak. A jezsuiták azonban két dolgot nagyon jól használtak fel arra, hogy különböző országokban magukhoz ragadják a hatalmat, és ezzel befolyásolni tudják a politikát. Az egyik az egyetemi képzés, illetve művelődés. Az egyetemeken az oktatás során fogva tarthatták fiatal elméket, és ezzel befolyásolják őket. Amikor 1617-ban a kínaiak kitiltottak minden idegent az országból, a jezsuitákat azért hívták vissza, mert annyira jól értettek a csillagászathoz. Jezsuita csillagvizsgáló ma is működik a Vatikánban. A másik ilyen eszköz a gyónás volt. A jezsuiták magukat gyóntatóknak ajánlották, és azért is lettek olyan népszerűek, mivel készek voltak elnézően bánni sok uralkodó, illetve politikai vezető vétkét illetően. A szigorú dorgálás elriasztja a bűnös természet embereket, ezért vesztette fejét Keresztelő János.

Viszont az olyan gyóntatókat kedvelték a fényűző, buja udvaroncok, akik hajlandóak voltak enyhén bánni a bűnökkel. Mariana, Sanchez, Busenbaum nyomán a jezsuiták hírhedtek voltak a kétértelmű beszéd miatt, és képesek voltak akár a legegyértelműbb erkölcsi kötelességeket kicsavarni. Például olyan elvük volt, hogy ha bűnt követnek el, nem kell arre gondolni, hogy mit tesz az ember a testével, ha közben a jóra gondol. Ilyen értelemben egy házasságtörő nő elmondhatta a férjének, hogy nem tört házasságot, mivel még házasságban van a férjével. Ha netalántán a kedvenc jezsuita gyóntatójától feloldást a bűnére, nyugodtan hazudhat tovább a férjének, mivel ezzel a bűne meg is szűnt a feloldozásnál. Emellett a gyóntatószéket a politika színterévé is alakították. Pokoli büntetésekkel fenyegették az uralkodókat, ha nem azt teszik, ami a pápaság érdekében állt. Így XIV. Lajos francia királyt egy bizonyos jezsuita La Chaise atya arra félemlítette meg, hogy 1685-ben semmissé tegye a Nantes-i ediktumot, ami korábban vallási szabadságot adott a francia protestánsoknak. Ezért 400.000 protestáns hagyta el hazáját. Mind a gyóntatószéken keresztül, mind a politikai szerepvállaláson keresztül a jezsuiták nagymértékben befolyásolni tudták különböző országok sorsát. Ezt gyakran a missziói tevékenységekre használták fel, ami sokszor más vallású népségek inkvizíciós módon történő likvidálásához vezetett. Ez a katolikus „kereszt és kard” elvnek a gyakorlati megvalósítása, abban a reményben, hogy az „ágyúgolyók pusztításai után az evangélium virágai fel tudnak majd nőni a csatatéren”. Ezt a jezsuiták gyakran úgy érték el, hogy királyi családok gyermekeinek nevelői lettek, akik utána katolikus uralkodók lettek, így lehetővé téve az ország rekatolizációt, ha kellett. Jezusiták az élén jártak az erőszakos rekatolizációs folyamatoknak. Miután például Belgiumban a társadalom protestáns részét majdnem kiirtották, utána Magyarországra is jöttek, hogy véghez vigyék a rettenetes ellenreformációt.

Magyarországon például a reformáció idején a lakosság 80-90%-a református volt. A véreskezű jezsuita Pázmány közreműködése után viszont a lakosság kétharmadát erőszakos módszerekkel visszatérítették katolikus hitre (például azzal, hogy télen a jéghideg Balatonba állították, hogy vagy ott maradnak, vagy visszatérnek a katolikus valláshoz). Ausztriában is Ferdinánd herceg jelentette ki a jezsuita hegemónia hatására kijelentette, hogy „inkább egy romba dőlt ország fölött uralkodna, mintsem olyan fölött, ami elkárhozott”. Lengyelország protestánsainak nagy részének kiirtását is szintén jezsuiták végezték el. Számos más országban is jezsuiták agitálására a protestánsokat vagy elüldözték vagy megölték, egészen a  20. századig, amikor a második világháborúban Tiso, szlovák jezsuita, az ország protestáns lakosságát elnyomta. Ide lehet sorolni az 1606-os puskaporos merénylet, ahol egy jezsuita, Robert Catesby, összeesküvést vezetett az angol parlament ellen, hogy Jakab királyt és az egész kormányt felrobbantsa, hogy ezzel katolikus király uralkodjon Anglia felett. A sok ördögi ténykedésük miatt még a szélsőséges katolikus csoportok is megutálták a jezsuitákat; 450 év alatt ötvenhatszor vagy feloszlatták a jezsuita rendet, vagy kitiltották az országból (csak a komolyabb rendzavargásokat megnevezve), a szcientológia szektához hasonlóan. A jezsuiták a tévelygő szektáknál is rosszabbak. A mai napig például a svájci alkotmány 51. pontja szerint tilos a jezsuitáknak oktatási vagy kulturális tevékenységet folytatniuk bárhol az ország területén. Norvégiában is hasonlóan keményen ellenzik a jezsuiták jelenlétét. A jezsuita rend ténykedésének több háború kirobbantásában volt számottevő szerepe. Ezek olyan politikai történések, amellyel az átlagos katolikus hívőt nem lehet okolni, mivel olyan döntéseket hoztak a feje fölött amelyben többnyire nem volt beleszólása. Ezen dolgokért inkább az egyházi vezetés, a Vatikán okolható. A harminc éves háború a tridenti zsinatot követte, amely jellegzetesen ellenreformációs zsinat volt, és amelyet a jezsuiták erősen befolyásoltak. Magyar vonatkozásban megemlíthetnénk a jezsuita Pázmány Pétert, akit az előbb említettünk. A jezsuiták a francia birodalom hanyatlását okozták a 19. században azzal, hogy olyan háborúkba keverték, amelyekbe nem kellett volna, hogy belemenjen. Százezernyi francia katona életét követelte a krími háború, az 1863-as mexikói háború, illetve az 1870-es háború, amit saját maga hirdetett ki Németország ellen. Ezek mind olyan harcok voltak, amelyeknek úgy tűntek, hogy politikai okai voltak, de valójában a Vatikán politikai manőverezései hatására törtek ki.

A második világháborút szintén a jezsuiták tervezték ki. Közismert, hogy Mussolinit, Frankot, illetve Hitlert a katolikus egyház tette a magas rangú pozíciójukba. Azzal, hogy a pápaság támogatta Mussolini rezsimjét, cserében Olaszország hivatalos vallását a római katolikus vallásban jelölték meg; Mussolini ezen felül 1.750 millió lírát, illetve a vatikáni államot adományozott az egyháznak. Noha a német katolikusok ellenezték a nácizmust, XII. Piusz pápa (akinek a gyóntatói jezsuiták voltak) kedvező véleménynyilvánítására a német katolikus Zentrum párt megszavazza Hitlert és a nácijait, akik 1933-ban teljhatalomhoz jutottak. XII. Piusz pedig kínosan hallgat az emberi jogokat illetően, amikor több százezer zsidót gyilkolnak meg a holokausztban: „Tudtuk, hogy erőszakos üldözések történtek Németországban, de sosem említették meg nekünk a náci elnyomás borzalmait”. XII. Piusz még az ötvenes években is a római zsidó gettót újra fel akarta építeni. Manapság Róma városának hangulatához tartozik az a rejtett tudatalatti érzés, hogy a második világháború bűnei a római katolikus egyházat terhelik. Hitler és a főbb embereinek többsége római katolikus volt. Franz von Papen, a pápa titkos titkára pedig konkordátumot hoz létre Németország és a Vatikán között. Természetesen a Vatikán elsőnek ismeri el Hitlert. A nácik átvették a jezsuita egyházi szervezést, és ezt próbáltak a politikai szervezésükben megvalósítani. Több magas rangú katolikus, köztük jezsuiták is, a nácizmust, illetve Hitlert támogatták. „A papok és a hívőknek vonakodás nélkül támogatniuk kellene a német államot, és a Führert is, aki azért harcol, hogy felállítsa Németország hatalmát, becsületét, illetve jólétét, amint ez egybeesik Isten akaratával.” (Innitzer, jezsuita bíboros). 
„A katolicizmusnak és a nácizmusnak sok közös vonása van – kéz a kézben járnak a világ megreformálásában” (Tiso, jezsuita szerzetes).
„A ’Birodalom és az Egyház’ egy olyan iratgyűjtemény, ami a harmadik Birodalom felépülését segíti majd elő, mivel egy nemzeti szocialista államot egyesíti a katolikus kereszténységgel... Semmi sem olyan ellentmondásos a katolicizmus számára mint a demokrácia... A szigorú tekintély újjáébredése utat enged a valódi egyházi [katolikus] tekintélynek... A nemzeti szocialista tanoknak és a római katolicizmusnak tanainak ugyanaz a célja...” (Michaele Schmaus, jezsuita teológus). És ekkor még a horvát usztasa rezsimet is meg kell említeni. „A pápa kedvezően nyilatkozik a Katolikus Akció újabb kereszthadjáratával. az a vezér, aki Krisztus királyságát tartja fenn... A Katolikus Akció a világ katolikusainak egyesítéséért küzd. Élni kell a hősi korszakát... Ezt az új korszakot csakis a vér árán lehet elérni.” (a jezsuita Friedrich Muckermann). Még szót kell ejteni a horvát usztasa rezsimről (amelynek az élén jezsuiták illetve ferencesek jártak), amely 500.000, de akár egy millió ortodox szerbet illetve zsidót és más vallásúakat (muzulmánok és protestánsok is kisebb számban) kényszerből áttérítettek katolikus hitre, vagy megkínozták, vagy megölték, ezek közül 460.000-val végeztek Karlovac környékén, ami Stepinac, Horvátország legfőbb püspökének területén, aki felügyelte ezeket az atrocitásokat. Maguk a német nácik is visszakoztak az usztasák kegyetlenségeiken: emberek szemeit például kivágták és nyakláncokat készítettek belőlük... Az a szomorú, hogy ezen tömeggyilkosokat a római katolikus egyház nyugatra segítette és kolostorokban bújtatták. II. János Pál pápa maga szentté avatta Stepinac püspököt (emellett XXIII. János megemlékezett Stepinac-ról, mint „mártír”-ról), és Horvátországban van egy templom ahol egy róla készített festmény többszörös emberi méretben. Ezen vallási eredet népirtás mindmáig feldolgozatlan marad, és az egyik forrása a balkáni háborúnak a szerbek és a horvátok között. Ki tudja, milyen terveket szőnek ma a jezsuiták... 

A jezsuiták titkos esküje:

Amikor egy alacsonyabb rangú jezsuitát előreléptetik vezetői posztra, a rend kápolnájába vezetik, ahol csak három másik ember van jelen. Az egyik a felettes, vagy a rendház vezetője. Mindkét oldalon áll egy-egy szerzetes, az egyik egy fehér-sárga zászlót tart a kezében, ami a pápaság színei, a másik pedig egy fekete zászlót tart, amelyen egy tőr és egy vörös kereszt áll fent, alatta pedig egy koponya és csontok, rajta még az a szó áll, hogy INRI, alatta pedig a következő szavak: IUSTUM NECAR REGES IMPIUS. Ennek az a jelentése, hogy jogos istentelen vagy eretnek királyokat, kormányokat, vagy uralkodókat megölni vagy kiirtani. A földön pedig egy vörös kereszt van, amelyre a jelölt letérdel. A felettes átad neki egy kisméretű fekete kereszt, amit a jelölt a bal kezével átvesz, és amit a szívéhez szorít, ugyanakkor a felettes egy tőrt nyújt át a jelöltnek, amit az élénél fog meg, a szívéhez szorít, majd a felettes még fogja a másik végét. Így szól a felettes a jelölthöz:
(A felettes beszél:)
Fiam, téged arra tanítottak, hogy zűrzavart okozzál: római katolikusok között római katolikusként cselekedjél, és kémként ténykedni a saját testvéreid közözött, hogy senki embernek ne higgyél, hogy senki emberben ne bízzál. A reformátusok között legyél református, a hugenották között hugenotta, a kálvinisták között kálvinista, a többi protestáns között pedig protestáns, nyerd meg a bizalmukat, akár azzal is próbálkozz, hogy a szószékeikről prédikálj, és hogy a legnagyobb erőddel átkozd meg szent vallásunkat és a pápát; sőt még olyan alacsonyra is leszállhatsz, hogy zsidók között zsidó legyél, hogy mindenféle információt össze tudjál szedni, ami szükséges a rendünknek mint egy, a pápához hűséges katonájaként. Arra tanítottak, hogy a féltékenység és gyűlölet magját sződd a különböző emberi közösségek, államok és országok között, amelyek békében voltak, de most háborúba indulnak, hogy véres tetteket vigyenek véghez, és hogy forradalmakat és polgárháborúkat okozzál olyan országokban, amelyek függetlenek és haladóak voltak, amelyek a tudományokat és a művészetet békésen művelte, és amelyek a béke gyümölcseit élvezte; hogy a harcolók oldalára álljál, és hogy a jezsuita testvéreddel titokban együtt szövetkezzél, aki ám lehet, hogy a másik oldalon áll, és így nyíltan szemben áll azzal, amelyhez te kötődsz, csakhogy az egyház legyen a nyertes a végén, hogy a békeszerződés feltételeivel a végeredmény igazolni fogja azt az utat, amelyet választottál, hogy nyereséghez jussál. Arra tanítottak téged kémként, hogy minden lehetséges statisztikát, tényt és információt összegyűjts minden forrásból, hogy a protestánsok családjainak bizalmába férkőzzél, valamint mindenféle eretneknek is, még a kalmároknak, a bankároknak, az ügyvédeknek, az iskolákban és az egyetemeken, a parlamentben, illetve a törvényhozásban, az állami bíróságokon, hogy minden ember számára ugyanazok legyünk, a pápáért, akinek a szolgái vagyunk mindhalálig. Eddig kezd ként kaptad a parancsaidat, mint mellékbíró, gyóntató és pap, de eddig még nem hatalmaztak fel téged, hogy részt vegyél parancsnokként Loyola hadseregében, a pápa szolgálatában. A megfelelőidőben eszközzé és kivitelezővé kell válnod a feletteseid kezében; mivel itt senki nem lehet vezet , aki a munkáját eretnekek vérével nem szentelte meg, mivel “vérontás nélkül senki nem üdvözülhet.” Így tehát hogy képessé tedd magadat a munkádra, és hogy biztossá tedd magad az üdvösségre, az előző engedelmességi fogadalmadhoz hasonlóan és a pápának való engedelmességgel, most ismételd utánam a következő szavakat:

(Az eskü szövege:)
Én_______________ , aki most a mindenható Isten, az áldott Szűz Mária, keresztelő Szent János, a szent apostolok, szent Péter és szent Pál, és minden szentnek, a mennyország szent seregei, valamint a szellemi atyám színe előtt vagyok, aki a Jézus társaságának a generálisa, amelyet Loyola-i szent Ignác alapított III. Pál pápasága alatt, és ami a mai napig is létezik, a Szűz méhe által, ami Isten közvetítője, valamint Jézus Krisztus uralkodói pálcája által, állítom és esküszöm, hogy az szentsége a pápa Krisztus földi helytartója, és feje az egyetlen és igaz katolikus vagyis egyetemes egyháznak a föld színén; és a kulcsok oldási és kötési hatalmának hatalmával amit a Megváltóm Jézus Krisztus odaadott szentségének, hatalma van arra, hogy eretnek királyokat, uralkodókat, államokat, országokat, és kormányokat leváltson, és így szabadon megsemmisíthetők. Így tehát minden erőmmel megvédem ezt a tanítást, valamint szentségének azon jogát, a protestantizmusnak minden hatalmi bitorlása ellen, különösen a német, holland, dán, svéd, norvég lutheránus egyházban, valamint az angol és skót egyházakban, amelynek egyes ágai Írországban is jelen van, valamint az amerikai kontinensen, és másutt, minden hozzátartózójával együtt, mivel hatalombitorlók, és eretnekek, és ellenállnak a római anyaszentegyháznak. Én ezennel lemondok és visszamondok minden hűséget amellyel tartoznék bármelyik eretnek királynak, országnak vagy államnak, legyen protestáns vagy liberális, valamint a törvényeiknek való engedelmességet, valamint bíróinak, törvényhozóinak. Továbbá kijelentem, hogy az angol és skót egyházak, valamint a kálvinisták, hugenották, vagy más protestáns vagy szabadkőműves tanításai kárhozatos eretnekségek, és hogy azon emberek is kárhozatra méltóak, akik nem tagadják meg ezen tanításokat. Továbbá, kijelentem, hogy segítek és tanácsot adok szentségének minden küldöncének, bárhol legyek, akár Svájc, Németország, Hollandia, Írország, vagy az Egyesült Államok, vagy bármilyen másik ország, ahova eljutok, és minden tőlem telhetőt teszek annak érdekében, hogy a protestáns vagy szabadkőműves tanításokat megsemmisítsem, (A 14 éves képzés során, feltehetőleg még visszatérnek erre.) valamint hamis hatalmukat, vagy törvényes vagy törvénytelen módon. Ezennel továbbá kijelentem, hogy bármilyen eretnek vallást is felvegyek, hogy ezzel terjesszem az anyaegyház érdekeit; hogy titokban tartsam az összes ügynökének tanácskozását, amit bizalmasan nekem elmondanak, és hogy nem teszem nyilvánossá sem direkt, sem indirekt módon, sem írásban, szóban, vagy a körülmények által; hanem hogy mindent végrehajtsak, vagy feladatul nekem adnak, vagy tudomásul adva nekem általad, én szellemi atyám, vagy bárkitől ettől a szent rendtől. Továbbá megfogadom és kijelentem, hogy nem lesz semmilyen személyes véleményem, sem értelmi fenntartásom, és olyan leszek, mint egy holttest (perinde ac cadaver), és habozás nélkül minden egyes parancsot teljesíteni fogom, amit a feletteseim adnak nekem a pápa és Jézus Krisztus hadseregében. Hogy a földnek arra a részére menjek, ahová küldenek, legyen a hideg észak, India es erdői, Európa belakott városaiba, vagy az amerikai kontinens vad indiánjaihoz mormolás és panasz nélkül, és hogy mindenben engedelmeskedjek, amit nekem mondanak. Továbbá megígérem és kijelentem, hogy amint lehetséges, vég nélküli háborút uszítok minden eretnek, protestáns és szabadkőműves ellen, amint nekem elmondják, és hogy kiírtsam ket a föld felszínéről, és hogy nem kímélem az embereket sem koruk, sem nemük, sem állapotukat tekintve, és hogy felakasztom, megégetem, elpusztítom, megfőzöm, megkorbácsolom, és élve eltemetem ezen eretnekeket, felhasítom asszonyainak hasát és méhét hogy gyerekeik fejét a falhoz üssem, hogy kiírtsam a rettenetes fajtáikat. Hogyha ezt nem lehet nyilvánosan megcsinálni, akkor titokban mérgezést, fojtogatást, kardélre hánytást, illetve golyót alkalmazok mindenki ellen, eltekintve azon személy tiszteletét l, rangjától, vagy tekintélyét l, vagy állapotától, akár nyilvánosan, akár privátban, amint erre bármikor a pápa ügynökei vagy a Jézus társaságának testvériségének felettese által. Amire most elszánom életemet, lelkemet és hatalmamat, azt most tanuságtételként vérrel aláírom azzal a tőrrel, amit kézhez kaptam, és ha hamisnak vagy gyengének bizonyulok az elszántságomban, úgy vágják le a kezeimet és lábaimat a pápa hadseregéhez tartozó társkatonáim, vágják össze a torkomat fültől fülig, hasítják fel hasamat, és kénes tűzzel égjen, és essen rám minden földi baj, és kínozzák lelkemet örökké a pokolban. Hogy mindig Columbus lovagjára adom szavazatomat, egy protestánssal szemben, különösképpen szabadkőm vessel szemben, és elhagyom pártomat, hogy ezt lehetővé tegyem, és hogy arra a katolikusra szavazok, aki jobban támogatja az egyházamat, ha kettő is van belőlük. Hogy nem fogadok fel protestánst dolgozni, ha helyette katolikus embert is felvehetnék. Hogy katolikus lányokat protestáns családokba helyezek, hogy heti jelentést szerezzek az eretnekek belső mozgásairól. Hogy fegyvert is ragadok, és készen állok, ha arra parancsot adnak, egyénként vagy a pápa hadseregének tagjaként megvédjem az egyházat.

Én, _______________, esküszöm a Szentháromságra, és arra a szentségre, amelyet most kapok, hogy teljesítem és betartom ezt az esküt. Ennek tanuságtételeként átveszem az eukarisztia szentségét, és ezen tőr hegyével vérrel aláírom és elpecsételem ezen szentség jelenlétében. (A jelölt átveszi az ostyát a felettestől, és aláírja a nevét a vérével amit a szíve fölötti részről vett a tőr hegyével.)

(A felettes beszél:)
Most állj fel lábadra, és most elmondom neked azt a katekizmust, amellyel ismertté teheted magadat olyan emberrel, aki a Jézus társaságának ezen rangjához tartozik. Először is, te, mint jezsuita testvér keresztet vettek, mint egy átlagos római katolikus ember; az első majd keresztbe teszi a kezeit, tenyereivel felfelé, a másik pedig a lábait is keresztezi, az egyik a másik felett; az els a job mutató ujjával a bal tenyér felé mutat, a másik pedig a bal kezének mutatóujjával mutat a job tenyere felé; az els majd a job kezével kört rajzol a feje felett, érintve azt; a másik majd a bal kezének mutatóujjával a testének bal oldalát érinti a szíve alatt; az els majd a jobb kezét a másik torka előtt elhúzza, a másik pedig egy tőrt húz a hasára lefelé. Az els azt mondja: Iustum, a másik pedig Necar, az els utána azt, hogy Reges, a második pedig azt, hogy Impious. Az első majd egy négyszer összehajlított papírt ad át a másiknak, aki hosszantilag átvágja, és amint kinyitja az lesz ráírva, hogy Jesu háromszor egy kereszt fején és két karján. Ezek után a következő kérdéseket teszitek fel egymásnak, majd válaszoltok is rájuk:

Honnan jössz te? Válasz: A szent hittől.

Kinek szolgálsz? Válasz: A római szentatyának, a pápának, és az egyetemes római katolikus egyháznak az egész világon. Ki a parancsnokod? Válasz: A Jézus társaság, vagy a Jézus Krisztus katonáinak alapítója, a Loyola-i szent Ignác rend felettese. Ki fogadott téged? Válasz: Egy tiszteletre méltó sz hajú ember. Hogyan? Válasz: Egy tőrrel letérdeltem a keresztre a pápa és a szent rendünk zászlói között. Esküt fogadtál? Válasz: Igen, hogy elpusztítsam az eretnekeket és kormányaikat, és hogy ne kíméljem az embereket sem koruk, sem nemük, sem állapotuk alapján, és hogy vélemény és akarat nélküli hullaként pontosan végrehajtsam feletteseim parancsait panasz és habozás nélkül.

Megteszed? Válasz: Megteszem.

Hogyan utazol? Válasz: Péternek, a halásznak a bárkájában.

Hová is utazol? Válasz: A földnek a négy égtájára.

Milyen célból? Válasz: Hogy a generálisomnak és feletteseimnek parancsait végrehajtsam, valamint hogy a pápa akaratát teljesítsem, és hogy hűségesen betöltsem eskümet.

Így tehát menjetek a világba és vegyetek birtokba minden országot a pápa nevében. Az, aki nem fogadja őt Jézus földi helytartójaként, legyen átkozott, és írtsátok ki. „Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga el őtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak: "Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: Szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket!?" De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, (és ezt mondta: "Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse.")” (Lk. 9,51-56)

„…amint meg van írva: "Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az ajkukon; szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik: Isten félelmével nem törődnek." Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg.” (Róm. 3,10-19)

Lehet, hogy fölösleges részletesen elemezni az esküt. Dr. Alberto Rivera Romero jezsuita püspök 1967-ben elhagyta a jezsuitákat, és elmondott mindent a jezsuitákról. 30 éven keresztül sikerült őket kikerülnie, ameddig meg nem gyikolták 1997-ben, tehát ez azt jelenti, hogy még ma is komolyan veszik ezt az esküt. A jezsuiták aktív csoportosulásai még az Opus Dei, a Katolikus Akció, illetve a Columbus lovagjai. Rettenetes tudni, hogy a római katolikus egyházon belül ma a jezsuiták alkotják a legnagyobb rendet. Csak annyit kellene mondani az esküről, hogy az ember idáig juthat a bűnben, még akkor is ha csak vallásos. Ez azt jelenti, hogy az embernek nem segít az, ha csak vallásos – az ember bűnössége ennél nagyobb, ennél mélyebb. Ezen eskü arra mutat rá, hogy az ember sokkal bűnösebb, gonoszabb és kegyetlenebb, mint hinné, és hogy az embernek a természetéhez milyen mélyen tartozik a bűnösség; ezen csakis Jézus Krisztus vérének tisztító hatása segíthet.

Atyám! Bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekszenek.” (Mt. 23,34) 

"Hogyan utazol? Válasz: Péternek, a halásznak a bárkájában." (jezsuita eskü)

"És Péter előfogván őt, kezdé feddeni, mondván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled."
Ő pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nékem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra." (Mt. 16:22,23)


Referenciák:
1. Edmond Paris. The secret history of the Jesuits. Chick publications. Ontario. 1975.
2. Dave Hunt. A woman rides the beast. Harvest house publishers. Eugene, Oregon. 1994.
3. Bill Hughes. The secret terrorists. Truth triumphant ministries. Eustis, Florida.
4. http://www.ianpaisley.org/article.asp?ArtKey=jesuit
5. http://www.reformation.org/holocaus.html#Contents

2013. március 8., péntek

Levél Szaniszló Ferencnek

Tisztelt Szaniszló Úr!

Gondolom naponta több száz ilyen levelet olvas, de engedje meg, hogy elsőként én is kifejezzem elismerésemet és hálámat, amiért műsorában rendszeresen olyan kérdéseket feszeget, így hozva azokat köztudatba, amiket a háttérhatalom igyekszik elhallgatni! Rendkívüli bátorságról és elhivatottságról tesz ezáltal tanúbizonyságot. További sok sikert és kitartást kívánok ezen munkájához!

Viszont mivel magam is e téma "kedvelője", kutatója vagyok, ezért szeretném Öntől megkérdezni, hogy miként vélekedik Ön, a szintén a háttérhatalomhoz köthető Rózsakeresztes mozgalmakról, társaságokról? Illetve a hozzájuk és mellettük a Teozófiai Társulathoz és a Lucis Trust-hoz köthető Newage mozgalmakról (Kulturális Kreatívok, Zeitgeist, Venus Projekt, Anonymous)? Melyeken keresztül, a háttérhatalom igyekszik saját maga megoldást kínálni, a korábban szintén saját maguk által generált problémákra. Továbbá ezen és az ehhez hasonló manipulációk segítségével igyekszik a közvéleményt, illetve annak a problémákra adott reakcióit a ként befolyásolni, hogy a háttérhatalom megoldási javaslata szimpatikusnak és logikusnak tűnjön. Ezáltal elérve, hogy az elnyomott nép, egy a már Líbiából és Egyiptomból ismert, és többek számára tévesen "szabadságharcnak" hitt, valójában háttérből irányított forradalom mintájára maga küzdjön meg a háttérhatalmasok céljaiért. Így persze joggal érezheti, érezhetjük majd sajátunknak az ellenség megoldását, az új rendet. Az minden bizonnyal az Ön számára is ismert, hogy ezen Newage mozgalmak célja, a korábban Lenin és a Rockefellerek által már megfogalmazott világforradalom. Melynek egyetlen célja a világ hatalmi struktúrájának megváltoztatása lehet. Világforradalomról lévén szó ennek következménye -logikusan gondolkodva-, egy világkormány lehet. Ezt erősítik a Zeitgeist mozgalom vezetőjének, Peter Josephnek  azon szavai is, melyekkel a mozgalmának célját fogalmazza meg. Az pedig nem kevesebb, mint hogy létrehozna (létre is hoz) a világon szétszórva több forradalmi sejtet, melyeket egy központból irányítva egy világforradalmat robbantana ki...Káoszból rend, új világrend. Skót rítusú szabadkőművesség 33 foka, Ordo ab Chao...Mivelhogy építő mesterek, nem idegen számukra a rombolás sem, hisz a nagyobb építő munkák előtt, gyakran le kell rombolni, a régi, szükségtelenné vált szerkezetet.

Visszatérve fenti kérdésemre, azért részleteztem ennyire, hogy az Ön számára is érthetőek legyenek az aggályaim. Mivel észrevételeim szerint a háttérhatalmi manipulációban kiemelt szerep jut a különböző Rózsakeresztes szervezeteknek, akik szintén a fent részletezett Newage mozgalmakhoz hasonlóan tevékenykednek, és hozzájuk nagyban hasonló filozófiákat terjesztenek.

Ezért szeretném megkérdezni, hogy miként összeegyeztethető az Ön számára, a műsorára jellemző háttérhatalom ellenes hangulat, és az a tény, hogy Ön rendszeresen vendégül lát, egy rózsakeresztes kötődését nyíltan vállaló, a keresztény tanításokkal szembemenő személyt? Nevezetesen Balogh Bélát, a nemzetközi Fehér Sas Páholy magyarországi mesterét.

Bizonyítván idéznék egy Balogh Bélával készült interjúból!

"- Mit lehet tudni a Fehér Sas Páholyról? Minden ilyen közösség valami titkosságot sugall, valami rejtélyességet. Milyen filozófia rejlik mögötte? A Rudolf Steiner féle gondolkozásmódhoz, az antropozófiához állhat közel?

- Pillanatnyilag ennek is a részei, de a Fehér Sas Páholy tanítása és gyakorlatai ennél sokkal messzebbre mutatnak. Sokkal inkább nyugszik a Rózsakeresztesek filozófiáján."

Teljes cikk:

http://www.fenyportal.hu/cikk.154.balogh_bela_interju_a_feher_sas_paholyrol.html

Alábbi linken pedig a Fehér Sas Páholy honlapját tetszik tudni elérni. Megnyitás után rögtön szembe jön egy Remfa, vagy Romfa csillag, amiről a Biblia elég egyértelműen fogalmaz, idézném:
 "Inkább Moloch sátrát hordoztátok magatokkal, s Refán isten csillagát, a bálványokat, amelyeket magatok faragtatok, hogy imádjátok őket. Ezért Babilonon túlra űzlek benneteket."
ap.csel.: 7:43

Az pedig hogy a Remfa csillagot a föld szimbólumára helyezik, további kérdéseket, aggályokat vethet fel, de nem célom most ezt részletezni. Az sejthető, hogy Szaturnusz, vagy a Bibliai idézetnél maradva, Molok vagy Remfán "világuralmára" utal. 

http://fehersaspaholy.hu/

Az anyapáholy oldala, szinten Remfa csillaggal, ami egyébként megtalálható a korábban már említett Helena Petrovna Blavatsy féle Teozófiai Társulat emblémájában is. 

http://www.whiteagle.org/

Alábbi linken pedig a Fehés Sas Páholy jelvénye, pontosabban csillaga, ami egyértelmű hasonlóságot mutat a york rítusú lovagok, egész pontosan Szuverén Málta Lovagok jelvényével.
A york és skót rítus találkozása, egy a  rózsakeresztesekhez köthető páholyban egyáltalán nem meglepő, hisz tudomásom szerint, rózsakeresztes mester az lehet, aki eléri skót rítusú szabadkőművesség 25. fokát, ez pedig már egyértelműen elég magas szintű beavatottságot feltételez. Így érthető, hogy ezen mesterek már nem játszák, az egyébként általuk oly kedvelt (hégeli) dialektikus játékot, amit mi leginkább a politikából, egész pontosan a "jobboldal" és "baloldal" (tézis-antitézis) (irányított, ál) szembenállásából, és a kettejük (irányított) "csatájából" létrejövő szintézisből, azaz az országunk, a Hazánk egyértelmű, szisztematikus hanyatlásából ismerhetünk.Bízom benne, jobba mondva remélem, hogy az Ön számára sem lesznek közömbösek és ismeretlenek, az általam feljebb részletezett "veszélyek", problémák! Amennyiben mégis, utólagos engedelmével javaslom Drábik urat is megkérdezni ez ügyben!

Bízva megtisztelő válaszában, üdvözlettel:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Köszönöm sorait, kedves Nézőm!
Továbbítom levelét Balogh Bélának.
Üdvözlettel
Szaniszló Ferenc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szép jó estét!

Igazából a levél Önnek szólt, de ha már így alakult, szívesen meghallgatom, elolvasom Balogh úr válaszát. Ki tudja, talán valamit félreértettem, vagy éppen valamit nem értek...Bízom benne, hogy Balogh úr segít tisztázni, ezen esetleges félreértéseket!

Viszont az Ön véleményére is kíváncsi volnék, nem véletlen Önnek címeztem a levelemet!

Tisztelettel: